Könyvrendelés

Az EXIT Kiadó könyvei megrendelhetőek az oldal alján megtalálható űrlapon.

Egyeztetett időben személyesen átvehetőek munkanapokon, Budapesten a Gyökössy Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatnál (Bp. Kálvin tér 8. Hátsó udvar fszt. 6.).

Jelenleg rendelhető könyvek:

Dietrich Bonhoeffer: Etika

3000 Ft

“A keresztény etika forrása nem a szubjektív én és nem a világ valósága, még csak nem is a normák és értékek rendszere, hanem Isten valósága e a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatásban.” “Az egyház megvallja, hogy noha látta a brutális erőszak önkényeskedését, számtalan ártatlan testi-lelki szenvedését, az elnyomást, a gyűlöletet, a gyilkosságot, nem emelte fel szavát ellene, és nem talált módot arra, hogy az áldozatok segítségére siessen. Bűnös lett Jézus Krisztus leggyengébb és legvédtelenebb testvéreinek a pusztulása miatt.”
“Krisztus testén őrjöngi ki magát a világ. A megkínzott azonban megbocsátja bűnét a világnak. Így történik a megbékélés. Ecce homo.”
Dietrich Bonhoeffer
“Vannak-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra? – töpreng Bonhoeffer, a XX. század erkölcsi gondolkodásának meghatározó alakja egy 1941-es írásában. A kérdés ma még e nagyobb súllyal nehezedik a kereszténységre, mint háromnegyed századdal ezelőtt. Nélkülözhetetlen kalauz ez a töredékesen is teljes mű mindazok számára, akik nem hajlandók kétes megoldásokkal elfojtani az ember sóvárgó igényét, hogy együtt lássa a teremtményt és a Teremtőt, a történelmet és a történelem Urát, a testet és a testté lett Igét.”
Visky S. Béla

Tanúságtétel

2000 Ft

E kötet tanulmányai eredetileg 2012. április 24–25. között, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szervezett Brueggemann-konferencián hangzottak el előadás formájában.
A kétnapos rendezvény része volt annak a tanulmányi hétnek, amelyre erdélyi és hollandiai lelkipásztorok közös szervezésében került sor a Kolozsvárhoz közeli Györgyfalván, és amelyen a résztvevők Brueggemann teológiájával ismerkedtek meg közelebbről. A tanulmányi hét témájának apropóját nem utolsósorban az adta, hogy 2012-ben folyamatban volt Walter Brueggemann Az Ószövetség teológiája című könyve magyar fordításának megjelenése.

 

Catherine Ducommun-Nagy: A lojalitás

2000 Ft

Böszörményi-Nagy Iván első nagy munkája, az Invisible Loyalties (1973) megjelenése óta – a kontextuális szemlélet központi fogalma. Ezt az alapművet német, spanyol és olasz nyelvre lefordították, de mindeddig nem készült sem francia, sem holland fordítása. Ezért írta meg Catherine Ducommun-Nagy a Les Loyautés qui nous libèrent című könyvét, melyben az Invisible Loyalties gondolatait követi, illetve összekapcsolja azokat Böszörményi-Nagy két később megjelent műve, a Between Give and Take és a Foundation of Contextual Therapy elméleteivel, és más tudományágak, az antropológia, a biológia és a neurológia elemeivel.
A szerző a lojalitás fogalmát a kontextuális szemlélet négy dimenziója felől világítja meg, valamint tárgyalja az ötödik, az ontikus dimenziót is. Azokra az elgondolásokra alapoz, amelyeket Böszörményi-Nagy Iván az ontikus dimenzióval kapcsolatosan fogalmazott meg élete utolsó éveiben. A lojalitás a kontextuális szemlélet központi fogalma, ugyanakkor sok zavart is okoz, gyakoriak a vele kapcsolatos félreértések is: fontos lenne pontosan megértenünk és használnunk. Ezért született meg ez a hiánypótló magyar kiadás.

Robert Alter: A Biblia versművészete

2000 Ft

„Nem mindannyian lehetünk költők, de amit egyesek nagy képzelőtehetséggel tudnak felfogni, azt mások a lépésről lépésre haladó, türelmes elemzés révén, prózaibb módon valósíthatják meg. Természetesen sohasem fogjuk ezeket a költeményeket újra pontosan úgy hallani, amiképpen annak idején az ókori Izraelben hallgatták őket, azonban igencsak jogos az a törekvés, hogy félretegyünk bizonyos irodalmi és vallásos előítéleteket, és a bibliai költészetben újra megtaláljuk azt, amit lehet. A helyreállítás során még a mérsékelt siker is segíthet nekünk abban, hogy teljesebben megértsük e régi költemények rendkívüli erejét, a költői közvetítőeszköz és a poéták vallásos látomásai közötti bonyolult és lényeges kapcsolatokat, valamint a bibliai költészet korpuszának döntő fontosságú helyét a nyugati irodalmi hagyomány összetett fejlődéstörténetében.”
Robert Alter (1935) a kaliforniai Berkeley Egyetem oktatója, a héber nyelv és az összehasonlító irodalomtudomány professzora. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja. Az amerikai irodalomtudományhoz való hozzájárulásáért Robert Kirsch-életmű díjat kapott.
A kaliforniai Berkeley-ben él.

Dietrich Bonhoeffer: Az egyház lényeg

1500 Ft

„Jöjjön el a te országod”- ez nem a menekülő kegyes lélek könyörgése; az álmok és utópiák kergetője vagy a keménynyakú világjobbító nem így imádkozik. Egyedül csak a föld gyermekeinek gyülekezete könyörög így, azok, akik nem különülnek el, akiknek nincsen különösebb világjavító javaslatuk, akik maguk sem jobbak a világnál, de akik oda állnak, ahol a part szakad, és együtt kitartanak a mélységben, a mindennapok taposómalmában, a szolgaságnak alávetett világban. Ők azok, akik e világ örvényében csodálatos módon hűségeseknek bizonyulnak, tekintetüket pedig egyedülálló módon a mindenségnek arra a különös helyére szegzik, ahonnan az átok feloldása érkezik, és ámulva fogadják Isten e legmélyebb igent-mondását e világra; arra az eseményre szegzik tekintetüket, mely által a halál alá rekesztett, széttört, sóvárgó világban valami láthatóvá válik annak, aki hisz:
Jézus Krisztus feltámadására.

Érzékeny kérdések

1500 Ft

Tudomásul kell vennünk, hogy vannak az egyházban homoszexuálisok, és hogy a többségi magatartás meghatározó lehet az ő Istennel való kapcsolatukra. E két tény komoly kihívást jelent a lelkigondozás szempontjából, és felelősségteljes magatartást igényel minden egyes pásztor részéről.

 

 

 

 

Kiss Jenő, Hanneke Meulink-Korf és Annette Melzer (szerk.): Megmásíthatatlan jogigény

2000 Ft

Betekintés a kontextuális lelkigondozásba és segítésbe

A kontextuális intergenerációs szemlélet dr. Böszörményi-Nagy Iván munkássága nyomán alakult ki. Ez a magyar származású amerikai pszichiáter, más amerikai kollégáival együtt, ott volt az úgynevezett családterápia születésénél. Böszörményi-Nagy saját szemléletet dolgozott ki, amelyet az jellemez, hogy odafigyel a családban és az azon kívül egymással élő emberek relacionális etikájának dimenziójára. Azáltal, hogy ennek a dimenziónak figyelmet szentelnek, érvényesül az embernek mint személynek az egyedisége. Bűn és bűntudat, a vétektől való mentesítés és a megbocsátás új megvilágításba kerülnek.

Ez a szemlélet Martin Buber dialogikus filozófiájával és Emmanuel Levinas felelősségről szóló gondolataival rokon szellemben az ember gyógyulását („megtérését”) és rendeltetését a másik emberrel való felelős találkozásban látja. A kontextuális lelkigondozás számára itt az Istennel való kapcsolat is áttetszik.

A kontextuális szemlélet nemcsak viszonyulás, hanem metodika is. Ha a lelkigondozó vagy a terapeuta megtanulja a destruktív viselkedésminták fogságában élő embert úgy megszólítani, mint megsértett embert, de ugyanakkor olyan emberként is, akinek válaszolnia kell mások vele szemben támasztott igényeire, akkor megtöri a „destruktív jogosultság” spirálisát. Erre csak a többirányú elköteleződés metodikája alapján van lehetőség, amelyben a lelkigondozó vagy a terapeuta elkötelezi magát az illető személy, illetve azok iránt, akik az illetőhöz annak kontextusában a múltból, a jelenből, sőt, a még láthatatlan jövendőből is közel állnak.

„Megmásíthatatlan jogigény” – jelentős szerzők és gyakorlati munkások könyve arról, hogy miként tehetünk szert a kellő nyelvre, etikai és spirituális képzelőerőre és a többirányú elköteleződés alap-magatartására annak érdekében, hogy segíthessünk az embereknek relacionális és egzisztenciális összefonódásaikban. Azoknak szánjuk, akik hivatásuk gyakorlásában vagy önkéntesként el szeretnének gondolkodni azon, hogy mi az, ami valóban segít.

Walter Brugeemann: Az Ószövetség teológiája

5800 Ft (948 oldal)

Az ószövetségi teológiának a legfontosabb tárgya természetesen Isten. De mivelhogy az Ószövetség soha nem (és nem is szándékozik) Istennek egy koherens és átfogó bemutatását biztosítani, ez a téma sokkal bonyolultabb, összetettebb és problematikusabb, mint ahogy arra számíthatunk. Ugyanis legnagyobbrészt az Ószövetség szövege csupán célzásokkal, nyomokkal, töredékekkel és címkékkel szolgál, minden javaslat nélkül arra vonatkozóan, hogy mi módon illeszkedhetnek össze mindezek az elemek, ha egyáltalán összeilleszkednek. ami mindenesetre felbukkan, az a tudatosság, hogy a megfoghatatlan viszont domináns tárgya az Ószövetségnek, semmilyen előre megalkotott kategóriában sem fogható fel. Az Ószövetség Istene nem könnyen fér össze a keresztyén dogmatikus teológia elvárásával, sem bármely hellenisztikus örök életű filózófia kategóriáival. Ennek eredményeképpen kategóriáink legtöbbje haszontalan ennek a Tárgynak a megvilágítására nézve, és nekünk kell majd konkrétan eljárnunk ez ügyben, egyszerre egy szöveg, egyszerre egy részlet figyelembevételével. A Szereplő, aki elő fog bukkanni ebből a türelmes tanulmányból a végén, továbbra is megfoghatatlan és több mint kissé meglepő marad.Az ószövetségi teológiának a legfontosabb tárgya természetesen Isten. De mivelhogy az Ószövetség soha nem (és nem is szándékozik) Istennek egy koherens és átfogó bemutatását biztosítani, ez a téma sokkal nonyolultabb, összetettebb és problematikusabb, mint ahogy arra számíthatunk. Ugyanis legnagyobbrészt az Ószövetség szövege csupán célzásokkal, nyomokkal, töredékekkel és címkékkel szolgál, minden javaslat nélkül arra vonatkozóan, hogy mi módon illeszkedhetnek össze mindezek az elemek, ha egyáltalán összeilleszkednek. ami mindenesetre felbukkan, az a tudatosság, hogy a megfoghatatlan viszont domináns tárgya az Ószövetségnek, semmilyen előre megalkotott kategóriában sem fogható fel. Az Ószövetség Istene nem könnyen fér össze a keresztyén dogmatikus teológia elvárásával, sem bármely hellenisztikus örök életű filózófia kategóriáival. Ennek eredményeképpen kategóriáink legtöbbje haszontalan ennek a Tárgynak a megvilágítására nézve, és nekünk kell majd konkrétan eljárnunk ez ügyben, egyszerre egy szöveg, egyszerre egy részlet figyelembevételével. A Szereplő, aki elő fog bukkanni ebből a türelmes tanulmányból a végén, továbbra is megfoghatatlan és több mint kissé meglepő marad.

Riemer Roukema : Gnózis és hit a korai keresztyénségben

2000 Ft (15 x 23 cm, 184 oldal)

Az egyre nagyobb érdeklődést keltő gnoszticizmus szakszerű szembesítése a hagyományos keresztény hit értékeivel, a tankönyvekre, egyetemi jegyzetekre jellemző rendszerbe szedettséggel és a népszerűsítő könyvek közérthetőségével fogalmazva.

 

 

 

 

 

Helmut Weiß: Lelkigondozás, szupervízó, pasztorálpszichológia

2000 Ft (15 x 23 cm, 236 oldal)

A könyv bevezetést nyújt a lelkigondozás, a szupervízió és a pásztorálpszichológia területére. Segítséget jelent abban, hogy eltaláljuk és jobban ismerhessük azt a területet, ahol egyre többen kereshetik meg a könyv által bevezetett területekre specializálódott gyülekezeti lelkészt is.
Helmut Weiß, mint a bemutatandó területek egyik német mesterének évtizedeken átívelő munkája eredményét foglalja össze ez a könyv, amely úttörő jellegű, és egyben példaadó munkának számít.

 

 

May Michielsen, Wim van Mullingen, Leen Hermkens (szerk.): Összetartozásban

2500 Ft (15 x 23 cm, 360 oldal)

A kontextuális segítésről

A könyv megmagyarázza és elmélyíti a kontextuális szemlélet fogalomrendszerét; bemutatja e szemlélet és munkamód következményeit a gyógyítás gyakorlatában: a parentifikációban, az érzelmekkel való bánásmódban, a házastársakkal való munkában és a testvéri kapcsolatokban; végül foglalkozik specifikus problémákkal: a szociális félelemmel, a szexuális visszaéléssel, a pszichikai zavarokkal és a bevándorlással kapcsolatos kérdésekkel.

 

 

Hanneke Meulin-Korf, Aat van Rhijn: A harmadik — akivel nem számoltak

2000 Ft (15 x 23 cm, 232 oldal)

Az egyik ember a másikkal Isten előtt találkozik: személyesen és mindig mások kezét fogva, a „most”-ban. Ekkor találkoznak egy-mással emlékek és reménykedések, emberek, akik „elmúltak” és emberek, akik ezután jönnek. Az emberek történettel és kontex-tussal bírnak, és ezeknek nagy jelentőségük van a mindennapi élet megtapasztalásaira nézve. E történetek és kontextusok jelentőségét írja le a szerzőpáros ebben a könyvben.

 

 

 

Marius van Leeuwen – Ünnepről ünnepre

2000 Ft (15 x 23 cm, 224 oldal)

A keresztyén ünnepek története és lényege

Maruis van Leeuwen leírja a keresztyén ünnepek keletkezését, történetét és jelentőségét. Tárgyalja az ünnepek antropológiai, bibliai és teológiai hátterét, és rámutat arra, ahogyan ezeket az ünnepeket különböző keresztyén hagyományokhoz tartozó emberek ma ünneplik.

 

 

 

 

Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt

2000 Ft (15 x 23 cm, 148 oldal)

Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet

Göröngyös út vezet az íróasztaltól a szószékig, de a hűséges készülés vonzza a Szentlélek áldását. Kiss Jenő szakmai alapossággal, körültekintő szakirodalom-használattal bontja ki a textusokat, lelki mélységeket megjárva, személyességre törekedve. A készülés szakaszait bejárva nem tompítja az üzenetért vállalt tusakodás dilemmáit sem, és megérezteti a készülés közbeni intim hangulatot, a
vallomásos és hitvallásos jelleget.

 

 

Edwin H. Friedman: Nemzedékről nemzedékre

2500 Ft (15 x 23 cm, 352 oldal)

Családi folyamatok egyházi és zsinagógai közösségekben

Friedman az egyházi és zsinagógai közösségekben zajló érzelmi folyamatokat a családban észlelhető folyamatokhoz hasonlítja, és azt feltételezi, hogy a vallási közösségek vezetői hatékonyabban segíthetik a családokat a megfelelő gyülekezetvezetéssel, mint a kifejezett tanácsadói beavatkozással.

 

 

 

Közelebb az emberekhez

2000 Ft (274 oldal)

Lelkigondozás Pasztorálpszichológia Szupervízió

Az egyház szolgálatának mibenlétéről szól a fenti ige: „hirdesd az igét!“
Tudjuk jól az igehirdetés nem csak a szószék sajátja, az egyházban minden helyzetben – alkalmas és (látszólag) alkalmatlan időben – igét hirdetünk! Ebből is fakad az igehirdető feszültsége: vajon „jól”, helyesen hirdetem az igét? Úgy hirdetem a rám bízott igét, hogy az elér a másik emberhez? A szószéken, lelkigondozói vagy éppen spontán beszélgetésekben, tudom hitelesen hirdetni az Igét? Közelebb tudom vinni az emberekhez a Krisztus evangéliumát, hogy legyen lehetőségük abba belekapaszkodni és megélni Isten szabadítását?

 

Endre Gyökössy: Über Uns für Uns /Magunkról magunknak/

2000 Ft (183 oldal)

Sehr geehrte Lesern!
Meine Schwester und ich, sind sehr froh darüber, dass der Direktor (János Tóth) uns gebeten hatte, ein Vorwort zu dem deutschsprachigen Buch von unserem Vater schreiben dürfen.
Die zweite deutschsprachige Ausgabe, wird erscheinen, für das Jubiläum des Gyökössy Instituts.
Die ungarische Ausgabe wurde mehr als 10 Ausgabe erlebt.
Für uns fantastisch, dass unserem Vater, über seine Bücher der eigene Tod überleben dürfte.
Vielen Dank lieber Gott.
Wir wünschen das Institut, weitere gute Arbeit und viel Segen der Gott.
Mit vielen Dank, die Tochter Dora und Kinga Gyökössy

A 2005-ben megalakult Gyökössy Intézet pasztorális lelkigondozói alap- és továbbképzéseiben, hivatáskisérésében a tanfolyamokon résztvevő lelkipásztorokat ezeknek a kérdéseknek a feldolgozásában segíti. „Magunkról magunknak,” hogy tudjunk az Igének hiteles, önazonos, Isten kegyelme által alkalmatlanságunkban is alkalmas szolgái lenni. Nem az öncélú önismeret a cél, hanem hogy jobban tudjunk figyelni a másikra, „érezzük őt,” közelebb kerüljünk hozzá, azért hogy kísérői lehessünk azon az úton, amelyen eljut Őhozzá, akiben megváltásunk van.
Bár rólunk van szó, akkor is amikor a család összefüggései kerülnek elő a kontextuális lelkigondozásban, a pszicho-, és bibliodráma eszközeinek használatában, a szupervízió esettanulmányaiban; de mégsem mi vagyunk a középpontban. Mindez azért történik, hogy hitelesen, „önazonosan” hirdessük az igét, a feltámadott Jézus Krisztus megszabadító evangéliumát!

Utóbbi két könyv megrendelhető a Hernád kiadó weboldalán, az előbbiek pedig a következő űrlap segítségével.

Karel Deurloo: Kivonulás és fogság

2500 Ft

Kis Bibliai Teológia I. rész

Hogyan lehet az Ószövetség tartalmi szempontból sokrétű teológiai kijelentéseit egy áttekinthető szerkezetben felvázolni? Karel Deurloo könyve rámutat az első látásra meglehetősen szerteágazó tematikájú bibliai könyvek közötti szoros összefüggésekre.

Van-e az Ószövetségnek közepe? Erre a bibliai teológia történetében gyakran feltett kérdésre a szerző ad egy részleges választ. Deurloo szerint a Tóra központi témája a kivonulás, a Prófétáké pedig a fogság. Ebből a szempontból olvasva nem csupán az Ószövetség válik érthetőbbé, hanem az Újszövetség is. A szerző arra is figyel, hogy milyen jelentősége van ennek a megközelítésnek korunk teológiájára és igehirdetésére nézve.

Karel Deurloo – Even van der Berg – Piat van Midden: Király és templom

1500 Ft

Kis Bibliai Teológia II. rész

A Kis Bibliai Teológia sorozat e második kötetében a szerzők a király és templom kettős tematikáját vezetik végig, főként az úgynevezett Korai Próféták könyveiben (Józsué, Bírák, Sámuel, Királyok). Míg az első kötet – Kivonulás és Fogság – elsősorban a Tóra és Kései Próféták könyveit vizsgálta, itt az az iratcsoport kerül lencsevégre, amely a Héber Biblia legkorábbi ismert beosztása szerint ezt a két könyvgyűjteményt, a Tórát és a Kései Prófétákat összeköti.
A szerzőket magában a bibliai szövegben felkínált témák vezetik, azok összefüggéseivel és különbözőségeivel együtt. Mi az oka annak, hogy e könyvek a bibliai kánonban pontosan itt helyezkednek el? És miért olyan központi téma azokban a király és a templom? A szerzők azt követően vetették papírra gondolataikat, hogy ennek anyaga elhangzott különböző fórumokon, továbbképzőkön és előadásokon is.
A Király és Templom olyan olvasókra tekint, akik tudják, hogy a Bibliát nem lehet kiolvasni, ezért szívesen tanulmányozzák azt másokkal együtt.

Karel Deurloo: Az asszony fiút szül

1500 Ft

A születéstörténetek fontos szerepet játszanak a Bibliában, ahol egy-egy történelmi kezdetet jeleznek. Már a Mózes első könyve bevezető történeteiben is az úgynevezett „anyaság-ígéret” olyan, mint egy áttörés a váratlan jövő felé. A tudás fájáról való evés büntetése halál (1Móz 2,17), ám az ember mégis fájdalmas kegyelemben részesül (1Móz 3,16–17). Az Úristen azt mondja az asszonynak, aki az emberiség képviselőjeként lép fel ebben a történetben, hogy fájdalommal fog gyermekeket szülni. Az asszony a Chawwa, vagyis az Éva, „Élet” nevet kapja, „mert ő minden élő anyja” (1Móz 3,20). Ő a mi Nagyasszonyunk, aki a Bibliában sokféle formában lép majd színre (…) Máté és Lukács az evangéliumot a nemzéssel és születéssel kezdik. Jánosnál pedig ez a mondat hangzik el: „Asszony, íme a fiad”, majd a tanítványhoz, akit Jézus szeret, így szól: „Íme, az anyád”. Égi jelként jelenik meg az asszony képe a Jelenések könyvében. Vajon újszövetségi mariológiáról van itt szó? Mondjuk inkább így: nem más ez, mint a TaNaK témájának kiváló evangéliumi variációja.

Visky S. Béla: A filozófia keresztje

2000 Ft

A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában

A bocsánatnak mindent meg kell bocsátania, különben nem nevezhető bocsánatnak. Ugyanakkor nem lehet mindent megbocsátani. Szétszaggattattam.

Vladimir Jankélévitch

A gondolkodó némelyek szemében maga Szókratész volt, és Vladimir Jankélévitch álnéven publikált. Bármely könyvét kézbe véve erős kételyünk támad, hogy a huszadik század egyáltalán befejeződött-e, aki pedig veszi a bátorságot és alámerül ebbe a szöveg-tengerbe, annak rövidesen meggyőződésévé válik, hogy az a kor már nem ér véget soha. Mint ahogyan, láthatólag, a megbocsátani való dolgaink sorozata sem.

Visky S. Béla

Embert próbáló és avató erkölcsi gyakorlat a megbocsátás. Visky S. Béla könyvében korunk kiemelkedő filozófusa és gondolkodója,Vladimir Jankélévitch bocsánat-kocepcióját helyezi elemzése fókuszába.

Könyvrendelés

 

Hitelesítés